เข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบ

Username
รหัสผ่าน *
จดจำฉันไว้


พจนานุกรมจีนอังกฤษจีน 汉英汉词典Chinese-English-Chinese Dictionary

มีคำศัพท์ทั้งหมด 252925 คำในพจนานุกรมนี้
ใส่คำที่ต้องการค้นหา (regular expression allowed)
ขึ้นต้นด้วย ส่วนประกอบในคำ เหมือนทุกประการ ค้นหาจากพจนานุกรมทั้งหมด


Page:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11... Next »
คำศัพท์ ความหมาย
'  search with google 

1['; -ou-] 表示复合字的第一词素与第二词素之间有同格及其他关系 Franco-British (=French-British) Russo-Japanese (=Russian-Japanese) 2用以构成 -cracy,-logy 等希腊语系字尾的衍生字 technocracy, technology

'em  search with google 

<<代名词>> (口语)= them

'll  search with google 

will[shall]之略 I'll; he'll; that'll

'lt  search with google 

1 wilt 之略 2 shalt 之略

'm  search with google 

《缩写》(口语) 1[m]=am 2 =ma'am Yes'm 是的,太太 No'm 不,太太

'n  search with google 

《缩写》(口语) <<连接词>> 1 = and 2 = than <<感叹词>> = in

're  search with google 

(we,you,they 之后的) are 的简称 we're, you're, they're

'sblood  search with google 

<<感叹词>> ‘古’该死的; 他妈的; 糟了

'scape, scape  search with google 

<<动词>> <<名词>> (古)=escape

'sdeath  search with google 

《源自 God's death》<<感叹词>> (古)该死!畜生!

Page:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11... Next »